آمریکا صمیمی ترین دوست ایران!

با ترور دانشمندان ایرانی توسط رپیم صهیونیستی این سوال در ذهنم نقش بست!

چرا ترور؟

مگر انها خود را مدعی حقوق بشر و دشمن تروریست نمی دانند؟

مگر تروریست چکار می کند؟

مگر تروریست کاری بجز ادم کشی دارد؟

چرا برخی نمی بینند ؟ شاید هم نمی توانند ببینند چرا که انسانی که خود را بخواب زده باشد را هرگز نیم توان از خواب بیدار کرد

ما ایرانیان هیچ گاه اقدامات جنایت کارانه سران غربی را فراموش نمی کنیم

بگذارید از قبل انقلاب شروع کنم

همین دولت های استکباری قبل از انقلاب آنچنان ایرانیان را تحقیر می کردند که کار به تصویب لایحه کاپیتالاسیون گردید

در این لایحه سگ آمریکایی بر ما ایرانیان شرف و برتری داشت!!!

کجاست آن روحیه میهن دوستیمان؟

جنایت های غرب علیه ایران در قبل از انقلاب بسیار زیاد بود تنها به همین نمونه اشاره کردم . بماند که میلیون میلیون سرمایه نفتی ایران در جیب کمپانی های امریکایی برای خرید سلاح و تجهیزات نظامی جهت حفاظت از منافع امریکا در خلج فارس به هدر می رفت

اما بعد از انقلاب

ماهرگز فراموش نمی کنیم پیکیر بی جان صدها سرنشین هواپیمای ایرانی روی ابهای خلج فارس را که توسط ناو امریکایی  مورد هدف قرار گرفت

ما هرگز فراموش نمی کنیم جاسوسی های آمریکا در ایران علیه مردم ایران را که اسناد این جاسوسی ها هم اکنون به صورت کتاب به چاپ رسیده

ما هرگز فراموش نمی کنیم حمله نظامی امریکا در صحرای طبس را که البته سپاهیان خدا که همان شن های بیان بودند انها را نابود کردند

ماهرگز فراموش نمی کنید چند صد میلیون دلار سرمایه ایران در بانک های خارجی که توسط آمریکا بلوکه گردید

ماهرگز فراموش نمی کنیم کمک های نظامی امریکا در جنگ عراق علیه جوانان ایرانی را

ما هرگز فراموش نمی کنیم بودجه های میلیون دلاری که علیه جمهوری اسلامی ایران توسط مجلس نمایندگان امریکا به تصویب رسید را

ما هرگز فراموش نمی کنیم ترور های بزرگان و اندیشمندانمان را

ما هرگز فراموش نمی کنیم ترور دکتر علیمحمدی را

ما هرگز فراموش نمی کنیم ترور دکتر شهریاری را

ما هرگز فراموش نمی کنیم جنایت هایی که امریکا علیه ایرانیان انجام داد را

 

چقدر ابلهانه است کسی فکر کند توهم توطئه داریم

چقدر احمقانه است کسی گمان کند آمریکا و غرب دوستان ایرانی ها هستند

چقدر احمقانه است کسی گمان کند آمریکا مصلحت ایرانیان را می خواهد

چقدر احمقانه است...

اماسوال اینست!!!

اگر ایران در حال ÷یشرفت نیست

اگر ایران به قول آنها کشوری بیچاره و عقب افتاده است و هیچ چیز ندارد

اگر به قول انها ایران کشوری در حال نابودیست

پس اینهمه جنایت علیه مردم ایران برای چیست؟

این ترور ها مهر تاییدی است بر پیشرفت های ایران در تمامی حوزه ها

این ترور ها مهر تاییدی است بر قدرتمندی ایدئولوژی جمهوری اسلامی ایران

این ترور ها مهر تایید است بر ناتوانی غرب در مقابل جمهوری اسلامی ایران

این ترور ها مهر تاییدی است بر زنده بودن انقلاب ما

به قول امام خمینی (ره) : بکشید ما را ما زنده تر می شویم

انکس که نخواهد که بداند  *** در جهل مرکب ابدالدهر بماند

 

/ 0 نظر / 9 بازدید